• BIST 79.821
  • Altın 125,097
  • Dolar 3,0753
  • Euro 3,3492
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Şanlıurfa 29 °C

Oral İlişki Haram mıdır?

Oral İlişki Haram mıdır?
"...(Cinsel nitelikli olan ve olmayan) Fahşâların gizlisine açığına da yaklaşmayınız.."En'âm 151

Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamberin Sünnet’inde haramlığı açıklanmamış bütün sözler, davranışlar ve işler helâldir; yapılabilir.

Haram olanları helâlleştirmek gibi helâl olanları haramlaştırmak da ilahlaşmaktır: Bu da en büyük günahlardandır.[1] Konuya bu duyarlılıkla eğileceğiz.

Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarını öpmesi-emmesi anlamına oral ilişki, Hz. Peygamber döneminde bilinen bir sevişme tarzıydı. Bunu Hz. Ebu Bekir’in (r.a) Hudeybiye müzakereleri sırasında Kureyş’in elçisi Urve b. Mesud’a Arap toplumunda gelenekleşmiş bir sövgü ile “Lat putunun bızırını emesice adam” diyerek çıkışmasından öğreniyoruz. [2]  Görüldüğü gibi Kur’ân’ın indirildiği toplumda “dişil üreme organı olan bızırın emilmesi “sövgü aracı olarak kullanılmaktaydı.

Sevişme tekniği olarak bilinmekle beraber, yüzeysel olarak  bakıldığında Kur’ân ve Sünnet’te oral ilişki ile ilgili açık bir hüküm yok gibidir. Oysaki  açıklanacağı üzere başta Anal ilişkiyi yasaklayan âyetler olmak üzere ilgili bazı âyetler oral ilişkiye yasak kapsamına almaktadır.  Bu gerçeğe ulaşabilmek için oral ilişkiyi iki kısım halinde incelememiz gerekmektedir.

a)     Cinsel ilişkinin başlangıcında, şehvetlenmeden ötürü gelebilecek akıntı ve mezi dil ve dudaklara bulaştırılmadan yapılacak ve rûhî bunalım doğurmayacak oral ilişki ruhsat olarak onaylanabilir.

Ancak fıtrî bir duygu ile veya rûhî ve kültürel gelişim sebebiyle oral ilişkiye ilgi duymayan, hatta ona karşı olumsuz tavır alan eşi buna zorlamak, ruhsal bunalıma ve cinsel mutsuzluğa sebep olacağı cihetle zulüm olur. Zulmü haram kılan âyetler sadizm gibi oral ilişkiye de teşmil edilebilir.

Harama yöneltici değinilen davranışlardan kaçınılsa da, tabiî bir sevişme tarzı olmadığı için, oral ilişkinin bir süre sonra nefretimsi duygulara sebep olabileceği ve dolaylı olarak cinsel mutluluğu olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğini de hatırlatarak, oral ilişkinin onay verilebilecek bu kısmını sedd-i zerai’[3]  ilkesinden hareketle haram olarak vasıflayabilirsek de biz “helalleri haram kılma” yasağı sebebiyle  oral ilişkinin kaçınılmasını öğütlemekle yetiniyoruz. Nitekim değinilen sakındırıcı öğütler çizgisinde, kaçınılmasını tavsiye buyuran İslâm bilginlerimiz de  vardır. [4]

b)    Ağızı cinsel organa dönüştüren ve ağıza boşalmayı içine alan oral ilişki ise – Doğrusunu Allah bilir- haramdır.
1. Yüce Rabbimiz, ay halinde  cinsel ilişkiyi yasaklayan Bakara sûresinin 222. âyetinde “Kadınlarınız, ay halinin bitiminde –gusül abdesti alarak- iyice temizlendiklerinde Allah’ın size emrettiği yerden onlarla cinsel ilişkiye girin/girebilirsiniz.” buyurmaktadır. Burada şu soruyu sorabiliriz:

“Allah’ın bize emrettiği yer” neresidir?

 Rabbimiz bir sonraki âyette bu soruyu cevaplandırarak şöyle buyurmaktadır: “Kadınlarınız sizin çocuk edinebileceğiniz tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz -birleşme tekniklerini kullanarak- gelebilirsiniz “

Cinsel ilişkiyle gelinecek  “ Hars/tarla “ kadının üreme organıdır.Cinsel birleşme ancak bu ogandan yapılabilir. Bunu içindir ki bu âyet, Peygamberimizin bu âyeti  açıklayıcı hadislerinin  de ışığında anal ilişikinin  haramlığının ana delilini oluşturmaktadır.

Bulaştığı yerden temizlenmesi gereken meninin pislik deposu olan anüse akıtılması haram  olunca cinsel organa  dönüştürülen tertemiz gıda ve konuşma organı  olan ağıza akıtılmasının  ise daha bir haram olacağı açıktır. Burada Kur’ân’ımızın ana babaya öf bile denilmesini ve aşağılanmasını yasaklayan âyetin, onların dövülmesinin haramlığını da içine aldığı gerçeğini hatırlayabiliriz.[5]

 2.  Eşle ağıza boşalmayı içerecek  şekilde oral ilişkiye girmek Allah’ın koyduğu yaratılış yasalarını  çiğnemektir. Çünkü  Allah, “Yarattığı her bir varlığın işlevini de belirleyen Rabbimizdir.” [6] Üreme organının ve ağzın işlevleri ayrıdır. Ağzı üreme organına dönüştürmek  yaratılış düzenini değiştirmeye kalkışmaktır; “İnsanlara emredeceğim Allah’ın yaratılış yasalarını değiştirecekler.” diyen Şeytan’ın emri  çizgisinde bir eylemdir. [7]  Kaldı ki Kur’ân’ın ”…Evlere kapılarından giriniz… “ emri  özü itibariyle de olsa ağzı, ağız olarak kullanmanın gereğine işaret etmektedir. [8]

3. Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz, evlenecek hür veya esir Müslüman veya Ehl-i Kitap erkekler ve kadınların zinâdan uzak olmaları şartını belirlerken onları “Ğayr-u müsafihin ve Ğayr-u müsafihat/akıtmayan erkekler ve akıtmayan kadınlar” olarak niteler; onların zinâcılar gibi çocuk oluşumunu engellemek için spermleri ve yumurtalarını boşa akıtıp tüketmeyenler olarak över.[9]

Rabbimiz aktif eşcinsel erkekleri de hayat maddesini “israf edenler “olarak şiddetle yerer. [10]

Hayat maddesi olan meninin eşcinsellik yoluyla israf edilerek amaçsız bir şekilde kullanılmasını yasaklayan bu âyetler anüs gibi ağzın da boşalım yeri olarak kullanılamayacağını göstermektedir. Burada israf  ve israf edilen yer olarak ikili haram vardır. Âyetlerin yasakladığı eylemlerin haram olarak görülebileceği açıktır.

4. Ağıza boşalma anlamına oral ilişki, yozlaştırılmamış insan doğasının çirkin bulacağı, iğrenç göreceği ve tahammül edemeyeceği bir işlemdir.  İslâm zaviyesinden çok yönlü haramlığı apaçık olan  Porno ve  Erotik yayınlarda[11]oyuncuların oral ilişkinin ileri boyutu olarak niteleyebileceğimiz ağıza boşalma sahnelerinde mideleri ağızlarına gelecek şekilde kustukları ve bu  sahneleri ilaç alarak çekebildikleri ilgililerince açıklanmaktadır.

 Değinilen nedenlerle –tartışılabilir bir tanımla- ileri boyutlu olarak vasıflandırdığımız Oral ilişkinin Kur’ân ifadesiyleFahşâ ve Habîse olduğunda şüphe yoktur.

 ”.. (Cinsel nitelikli olan ve olmayan) Fahşâların gizlisine açığına da yaklaşmayınınız..” buyruğu ile zinayı eşcinselliği ve diğer bütün cinsel içerikli çirkinlikleri içeren   Fahşâ’yı haram kılan Kurân, cinsel muhtevalı pislik olan Habîse’yi de haram kılmıştır. [12] Anüsten ilişki olan eşcinselliği Habîse olarak tanımlayan Kur’ândan hareketle [13]ağızdan ilişki olan Oralı da Habîse olarak görüp haramlıkla niteleyebiliriz.

5. Oral ilişkinin haramlığı lezbiyenlerin oral ilişkisinden hareketle de belirlenebilir. Çünkü onlar da Oral  ilişkiye girmektedirler,

Rabbimiz Nisa sûresinin 15.  âyetinde şöyle buyurmaktadır:

“ Kadınlarınızdan Fahişe yapanların bu suçlarının isbatı için içinizden dört şahit bulup getirmelisiniz. Eğer getirilen şahidler tanıklık ederlerse fahişe yapan kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara (tövbe ve evlilik gibi ) bir yol açıncaya kadar onları evlerinizde gözetim altında tutun.

Nisa suresinin bu 15. âyetini 16. âyeti ile birlikte  Kur’ân Arabçası’nın dil kuralları çizgisinde inceleyen din alimlerimizin katıldığımız görüşlerine göre 15.  âyet lezbiyenlerle ilgilidir. [14] Lezbiyenlerin  Fahişe nitelikli başlıca uygulamaları da Oral ilişkidir. Dünyevî  de olsa ceza belirlenen fiillerin suç ve günah  olarak haramlığı açık olduğu için bu âyet lezbiyenlerin  yaptığı Oral ilişkinin  de haramlık delilidir.

Sonuç:

Doğruları en iyi bilen Allah’tır ve bize düşen kulluk görevi, Peygamberimizin uyarıları çizgisinde haram olma şüphesi taşıyan işlerden bile kaçınmaktır. Öneminden ötürü pekiştirelim. Caiz olabilir şeklindeki değerlendirmeler, soyut öpme şeklindeki oral ilişkiyle ilgilidir. Ağıza boşalma şeklindeki oral ilişkinin ise yukarıda açıklanan  deliller doğrultusunda haram olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu tür uygulama Kur’ân’ın yasakladığı fahşâyı ve habîseyi oluşturur. Sözü bir âyetle bağlayalım:

“ Habîsin/pisin çokluğu beğeninizi kazansa da pisle tertemiz olan bir değildir. Ey akıl ve gönül birlikteliğini kuranlar! Kurtuluşa/mutluluğa erebilmeniz için Allah’ın yasalarına aykırılıktan korunun.”

Doğruları en iyi bilen Allah’tır. Gayemiz Rabbimize güzel kulluk yapabilmektir.

[1] Nahl 151; Yunus 59 
[2] Kâmil Miras,Tecrid-i Sarîh ve Şerhi,Hn.1164; 6/183
[3] Harama götürücü yolları tıkamak. Bak. En’am 108
[4] Bir adam cinsel organını karısının ağzına girdirse bu gerçekten mekruh olur/onaylanamayacak bir davranış olur.Ancak mekruh olmadığını söyleyen bilginler de vardır. Bak. İbnü’i-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’ân 3/1357;  Fetevay-ı Hindiye K.Kerahiyeti vel-İstihsan Babu’s-Selasune…
[5] İsra 23
[6] Tâhâ 50
[7] Nisa 119
[8] Bakara 189i
[9] Nisâ 24-25, Mâide 5
[10] Zariyat 34
[11] alirizademircan.net  isimli sitemde ilgili makalemize bakılabilir.
[12] Araf  157
[13] Enbiya  74
[14] 15. Âyette geçen Ellati kelimesi kadınlar, 16. Âyette geçen Ellezani kelimesi de iki erkek anlamına gelir. Bu âyetlerin ilkinde ceza “göz hapsi”, ikincisinde ise “eza vermek”tir. Bu da onların sevicilik ve eşcinsellik şeklinde iki ayrı  suç olduğuna delildir. Eğer 15. âyetteki Fahişe kelimesi  sanıldığı gibi zina olsaydı ard arda gelen ayetlerde farklı iki ayrı ceza gelmezdi.

http://www.alirizademircan.net/oral-iliski-haram-midir-5-507h.html

...................................................................................... Haber Burada ......................................................................................
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Şahıslara yönelik ağır itham, küfür ve onur kırıcı ifadelerde bulunanlara İp adresleri üzerinden dava açılacaktır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 31.01.2014 Test Yayın - Haber Burada Net, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici, öğretici ve eğitici yayınlar yaparak takipçilerini bilinçlendirir. . . Haber Burada | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : haberburadanett@gmail.com | Faks : haberburadanett@gmail.com | Haber Scripti: CM Bilişim