• BIST 79.433
  • Altın 125,756
  • Dolar 3,0719
  • Euro 3,3449
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 14 °C
  • Şanlıurfa 13 °C

IŞİD'in geçmiş versiyonu: Ezrakiler

IŞİD'in geçmiş versiyonu: Ezrakiler
Haber Burada

Nevzat Çiçek, IŞİD örgütünü tarih sayfalarında yer bulan Ezrakiler üzerinden değerlendirmeye aldı...

Nevzat Çiçek, "IŞİD'in geçmiş versiyonu: Ezrakiler" başlıklı yazısında, IŞİD örgütünü kuruluş biçimini, örgütlenişini, tarihte büyük benzerlikler taşıdığı Ezrakiler üzerinden değerlendirdi. Çiçek, "IŞİD'i büyüten güçler gerçekten Ezrakileri çok iyi çalışmış… Ezrakiler 20 yılda bitirildi. IŞİD'de 2002 yılından başlayarak 2020'de bitecek olan 6 aşamalı bir planı uygulamaya çalışıyor. Anlayan için 20 yıl çok şey ifade ediyor ve tarih tekerrür ediliyor," dedi.

İşte Nevzat Çiçek'in yazısından bir bölüm:

Önceki gün Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (PAMER) düzenlediği “Çağımızın Buhranı Terör" konulu panelde terörü konuştuk. Panelin katılımcılarından Dr. Neslihan Çevik, IŞİD'i ortaya çıkaranların Ezrakileri çok iyi çalıştıklarını ifade edince IŞİD araştırmaları için daha önce derlediğim bilgileri toparlamak istedim. Gerçekten çok az insanın dillendirdiği gibi IŞİD, Selefi Hariciliği temsil ediyor ve Ezrakileri bire bir kopya ediyor.

Ezrakileri tanımadan önce, onların içerisinden çıktığı Hariciliği tanıyalım ve bunun için de bugün verdiği fetvaların şiddeti beslediği suçlamalarına maruz bırakılan İbn-i Teymiye'ye sözü bırakalım:

İbn-i Teymiye şöyle der: “İslam'da ilk tefrika ve ayrılıklar, Osman'ın Radıyallahu Anhu öldürülmesinden sonra başladı. Ali ve Muaviye, aralarında hakem belirleme konusunda ittifak edince, Hariciler buna karşı çıktılar ve “Hüküm ancak Allah'ındır” diyerek Müslüman cemaatten ayrıldılar. Kendileri ile konuşması için yanlarına gönderilen Abdullah bin Abbas'ın onlarla yaptığı münakaşalar sonunda yarısı bu söylemlerinden vazgeçti. Diğer yarısı ise, Ali, Osman ve onlardan yana olanlar hakkında, Allahu Teala'nın indirmediği şeyler ile hükmettiklerini, Allahu Teala'nın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin ise kafir olduğunu söylediler. Böylece Müslümanları tekfir ettiler. Onların bu konuda hataya düşmelerinin iki sebebi bulunmaktadır: Birincisi: Bu söylediklerinin Kur'an'a aykırı olması. İkincisi: Haramı helal veya helalı haram saymadığı halde, hata veya günah kabilinden Kur'an'a muhalefet eden kişinin kafir olduğunu söylemeleri.”

HARİCİLER KİMDİR

Hâricîler, Hz. Ali ile Şam valisi Muâviye arasında  yapılan Sıffin savaşında, sorunun çözümü için tarafların birer hakem atamaları üzerine ortaya çıktılar. Onlara göre Allah'tan başka kimsenin herhangi bir konuda hüküm verme yetkisi yoktur. (lâ hukme illâ lillâh). Böyle bir yetkiyi kabul edenler kâfir olurlar. Sorunu hakemler aracılığı ile çözmeyi kabul ettiği için Hz. Ali de kâfir olmuştur. Kâfir olduğuna inandıkları Hz. Ali'den ayrılmanın farz olduğu düşüncesiyle Hâricîler, gizlice ordudan ayrılarak Harûra'da toplandılar. Bu huruc (çıkış) hareketi ile İslâm tarihindeki ilk siyasî parçalanma gerçekleşti. Harûra'dan  sonra Nehrevân'da üslenen bu grup, İslâm tarihinin en katı, en savaşçıl partisini oluşturdu. Mezhepler tarihçileri, Hâricîlerin ortaya çıkışını  ünlü hakem olayına bağlamakla birlikte başka nedenlerin  varlığından ve etkisinden de söz etmektedirler. Bunların en önemlileri şöyle özetlenebilir: 

1. Hâricîlik hareketi, kurra diye bilinen son derece dindar ve bilgili bir kesimin öncülük ettiği bir düşünceyi temsil etmektedir. Bu kesim siyas"ı çalkantılardan ve toplumsal dengesizlikten rahatsız olmakta, İslâm'ın ilk yıllarındaki ideal toplumun özlemini duymaktadırlar. Hâricîlik hareketi, bu idealist grubun özlemlerini gerçekleştirme girişimidir. 

2. Hâricîliğin ortaya çıkmasındaki önemli bir neden, merkezî yönetime karşı süregelen geleneksel direniş psikolojisidir. Buna, câhiliye döneminin zihin yapısını karakterize eden bireysel bağımsızlık eğiliminin de önemli bir etkisi olduğu eklenebilir. 

3. Hâricîlik hareketinde, çeşitli Arap kabîleleri arasında eskiden beri süregelen kavmiyet psikolojisi ile babadan oğula geçen savaş ruhu da önemli ölçüde kendisini göstermektedir. 

4. Hâricîlerin ortaya çıkmalarına yol açan nedenlerden biri de, bu kişilerin aşırı Şii fırkalardan olan Sebeiyye ile olan bağlantılarıdır. Hz. Osman'ın şehid edilmesiyle sonuçlanan isyan hareketleri sebeiyye tarafından başlatılmış ve yürütülmüştü. Hâricîler ve önderleri de bu hareketler içinde yer almışlardı. Hâricîler, Hz. Osman'ın şehîd edilmesi sorumluluğuna katılıyorlar, hattâ bununla övünüyorlardı. Haremlerin bir anlaşma sağlamaları durumunda hiç şüphesiz bundan en çok zarar görecekler Hâricîler olacaklardı

Gerek Suriye Kürtleri başta olmak üzere  Türkiye'de de çokça takipçisi bulunan Nakşi Haznevilere yakın bir internet sitesinde şu görüşler ileri sürülür: Hariciye mezhebine mensup olanlar, bir takım yaldızlı kelime­lerin, akıl ve düşüncelerine hakim olması bakımından, Fransız devriminde en feci zulümleri işleyen Yakubîlere benziyorlardı. Yakubilerin de aklını «Hürriyet, kardeşlik ve eşitlik» kelimeleri çekmiş­ti. Bu kelimeler adına nice mazluk insanları öldürüp, nice kanlar akıttılar. Haricileri de «İman» «Hüküm ancak Allah´ındır» ve «Zalim­lerden beri olma» kelimeleri şartlandırmıştı. Bu kelimeler namına Müslümanların  kanını helâl saydılar, toprağı Müslümanların kan­larıyla sulayıp her tarafa saldırdılar.Hariciye mezhebine mensup olanların en belirgin sıfatları, sa­dece heyecanlı olmak ve sözlerin zahirine sarılmak değil, kendini fe­da etme arzusunda olmak, ölmeyi istemek, kuvvetli bir sebep olmadı­ğı halde tehlikelere göğüs germekte bunları başkalarından ayırt eden bariz sıfatlardandı. Belki de bu davranışların başlıca sebebi, ba­zılarının taşkınca hareketi ve sinir sistemlerinin bozukluğu idi. Yok­sa sadece mert ve kahraman oluşları değildi.”

HARİCİLERİN ÖZELLİKLERİ

Hâricîlerin büyük çoğunluğunu bedevî  çöl Arapları oluşturuyordu. Yaşama şartları ve biçimleri, çoğu yoksul olan bu insanları sertliğe, şiddete ve kabalığa sürüklemişti. Taşkın bir ruha, atılgan bir mizaca sahiptiler. İslâm'a samimiyetle inanmışlardı ancak ufukları dar, düşünceleri yüzeyseldi. Onlar için hareket her zaman bilgiden önce geliyordu. Bu nedenle inançlarındaki samimiyet onları bağnazlığa, katılığa, hoşgörüsüzlüğe götürmüştü. Kendilerini bilgi değil, bir din hâline getirdikleri slogan ve heyecanları yönlendiriyor, muhâlif olma düşüncesi gerçeğe ulaşmalarını engelliyordu. Kur'ân'ı çok okuyor, zâhir anlamına sarılıyor, kendi anladıklarının dışında başka bir anlam tanımıyorlardı. Kendilerinin haklılık ve doğruluğundan öylesine emindiler ki, her an ölmeye, kendilerini fedâ etmeye hazırdılar. Hiçbir önemli neden olmadan tehlikelere atılmaktan sakınmıyorlardı. Kendileri gibi düşünmeyen bütün insanları kâfir sayıyor, öldürülmeleri gerektiğine inanıyor ve bu yolda son derece acımasız davranıyorlardı. Başlangıçta tek  bir slogan (lâ hukme illâ lillâh) etrafında toplanan Hâricîler,  Nehrevân olayından sonra çeşitli kişileri önder tanıyarak kollara ayrıldılar ve kendilerine özgü kimi inanç ve düşünce ilkeleri belirlediler. Bu kollar arasında, aynı kökten geldiklerinden şüpheye düşürecek kadar derin görüş ayrılıkları görülür. Muhâlif tavırları ve savaşçılıkları bir yana, düşünce ve inanç açısından paylaştıkları görüşler son derece azdır. 

Haricileri anlatan en iyi düşünce ve örnek şudur: Onlar, bir Müslüman bir de Hıristiyan ile karşılaştılar, Müslümanı öldürdüler, Hristiyana iyilikte bulundular. Ve hristiyan hakkında, peygamberi­nizin vermiş olduğu «eman´a sadakat gösterin» dediler. Diğer yan­dan, Abdullah ile boynunda Kur´an-ı Kerîm, yanında da hamile olan karısı olduğu halde karşılaştılar ve ona şöyle dediler: «Senin boy­nunda asılı bulunan, bizlere seni öldürmemizi emreder.» Hakem´e başvurmadan önce Hz. Âli hakkında ve hilafetinin ilk altı yılında Hz. Osman hakkında ne dersin » diye sordular. Abdullah, iyilikle andı. Bunun üzerine Hariciler, «Hakeme başvurma hakkında ne dersin » dediler. Abdullah, «Hz. Âli´nin, Allah´ın kitabını sizden da­ha iyi bildiğini ve Allah´ın dinini sizden daha iyi koruduğunu ve gö­rüşünün sizden daha basiretli olduğunu söylerim» dedi. Haricîler «Sen hidayete tâbi olmuyor, adlarına bakarak adamlara tâbi olu­yorsun» dediler, Abdullah´ı nehrin kenarına götürdüler ve orada kestiler. Diğer yandan bir hristiyandan bir hurma ağacı istediler, adam «Âlın sizin olsun» dedi. Onlar ise «Vallahi bunu parasız almayız» diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hristiyan adam «Bu ne garip şey, Abdullah b. Habbab gibi bir adamı öldürüyorsunuz, fakat bi­zim hurma ağacımızı para vermeden almak istemiyorsunuz »

 IŞİD'İN GEÇMİŞ VERSİYONU: EZRAKİLER

Muhakkime-i Ulâ da denilen ilk Hâricîlerden sonra  Hâricîlik çok sayıda kola ayrıldı. Bunlar içinde en önemlileri, kendilerinden de birçok kollara ayrılan Müslüman Haricileridir: “Ezrakiler, Necâdât, Sufriyye, Acâride, İbâdiyye ve Şebibiye'dir. Müslüman Sayılmayan Hariciler: Yezâdiye ve  Meymuniye'dir

Bugün IŞİD'in en çok benzediği grup haricilerin Ezraki koludur. Ezrakiler her ne kadar İslam Devletinde yaşıyor olsaydı bugün IŞİD bunu vaad ediyor.  O gün Ezrakilere karşı çıkan alimler gibi bugün de  Selefi Cihad hareketlerinin en önde gelen alimlerinden Şeyh Ebu Katade el Filistini-Şeyh Ebu Muhammed el Makdisi-Dr. Sami el Ureydi-Şeyh Sadık el Haşimi-Şeyh Muslih el Ulyani-Şeyh Ebu Süleyman el Avusturali-Kadı Ebu Azzam el Cezrevi-Kadı el Mutasım Billah el Medeni-Dr. Abdullah el Muheysini gibileri IŞİD'in yaptıklarını açıkça eleştirmektedir. Peki, IŞİD'in neredeyse birebir takip ettiği Ezrakiler kimdir.

 EZRAKİLER KİMDİR:

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ>>>

Etiketler:
...................................................................................... Haber Burada ......................................................................................
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Şahıslara yönelik ağır itham, küfür ve onur kırıcı ifadelerde bulunanlara İp adresleri üzerinden dava açılacaktır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 31.01.2014 Test Yayın - Haber Burada Net, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici, öğretici ve eğitici yayınlar yaparak takipçilerini bilinçlendirir. . . Haber Burada | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : haberburadanett@gmail.com | Faks : haberburadanett@gmail.com | Haber Scripti: CM Bilişim