• BIST 78.739
 • Altın 127,004
 • Dolar 3,1105
 • Euro 3,3880
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 9 °C
 • İzmir 15 °C
 • Şanlıurfa 15 °C

CHP’li Mengü'den CHP'lilere tepkili soru

CHP’li Mengü'den CHP'lilere tepkili soru
Şa­hin Men­gü, Berkin Elvan ve Ethem Sarısülük ailelerine adaylık teklif edilmesine tepki göstererek kendi tutarsızlıklarını değerlendirdi.

CHP ile HDP'nin Berkin Elvan ve Ethem Sarısülük ailelerine adaylık teklif etmesine tepki gösteren CHP’li Mengü, "Bu memlekette 13 bin şehit var. Onlar da ana-baba kuzusuydu. Niye onlardan birisinin anası, babası değil?" diye sordu.

CHP es­ki Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li ve Avu­kat Şa­hin Men­gü'yle CHP'de ya­şa­nan is­ti­fa­la­rı ve Yu­na­nis­tan'da­ki sol koa­lis­yo­nun se­çim za­fe­ri­ni ko­nuş­tuk. De­ğer­len­dir­me­le­ri dik­ka­te de­ğer... 

Son ay­lar­da CHP'de 5 ve­kil ya is­ti­fa et­ti ya da ih­raç edil­di. CHP'de ne­ler olu­yor?

Çok açık söy­le­ye­yim; CHP'de Er­can Cen­giz di­ye bir mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­dum. İs­ti­fa et­ti­ği gün öğ­ren­dim. Her­hal­de kür­sü­ye çı­kan bir ar­ka­da­şı­mız de­ğil­di. O Mer­kez Par­ti'ye geç­ti. Ben­ce da­ha önem­li olan 3 ta­ne ulu­sal­cı­nın, Sü­heyl Ba­tum'un ih­ra­cı, Bir­gül Ay­man Gü­ler'in is­ti­fa­sı, her şe­ye rağ­men Emi­ne Ül­ker Tar­han'ın is­ti­fa­sı, bun­lar ulu­sal­cı da­mar­la­rı güç­lü olan mil­let­ve­kil­le­riy­di. CHP'de uzun za­man­dan be­ri ulu­sal­cı­la­rın üs­tün­de bir yo­ğun bas­kı var.

BİR TU­TAR­SIZ­LIK VAR

Bir tas­fi­ye mi var CHP’de?

CHP'de ulu­sal­cı­la­rı tas­fi­ye et­me­ye kim­se­nin gü­cü yet­mez. Çün­kü ana da­ma­rı odur. Ama müm­kün ol­du­ğu ka­dar sus­tu­ra­rak, bas­kı al­tı­na ala­rak bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Bu onun te­za­hü­rü. Be­nim di­sip­lin ku­ru­lu­na sevk edil­mem fa­lan da onun te­za­hü­rü. 

Kı­lıç­da­roğ­lu, göz­den çı­kar­dık­la­rı­nın ye­ri­ne ye­ni ulu­sal­cı isim­le­ri vit­ri­ne ko­yar mı? 

Kim­le­ri ge­ti­re­ce­ği­ni bil­mi­yo­rum. Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu'nu tah­min et­mek çok zor. 

Mev­cut CHP yö­ne­ti­min­de bir tu­tar­lı­lık gö­rü­yor mu­su­nuz?

Ha­yır şu an­da gör­mü­yo­rum. Siz eğer Tür­ki­ye'de­ki bü­tün iş­siz­le­re iş bu­la­ca­ğım der­ken, ya­hut ta­şe­ron iş­çi­li­ğe kar­şı­yım der­ken, si­zin se­çim ka­zan­dı­ğı­nız be­le­di­ye­ler­de eğer ta­şe­ron iş­çi­lik var­sa, o be­le­di­ye­ler­de iş­çi­ler çı­kar­tı­lı­yor­sa bir tu­tar­sız­lık var­dır. 

İs­ti­fa­lar sü­rer mi?

Son ya­pı­lan yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le 120 ka­dar mil­let­ve­ki­li­ni Ge­nel Mer­kez ta­yin ede­ce­ği­ne gö­re in­san­lar çok zor is­ti­fa eder. Her­kes son da­ki­ka­ya ka­dar bek­le­ye­cek­tir.

AV­RU­PA­’DA KI­YA­MET KO­PAR

Kı­lıç­da­roğ­lu, Yu­na­nis­tan'da se­çi­mi ka­za­nan Syri­za par­ti­si ve li­de­ri Alek­sis Çip­ras için "Bi­zim­le ay­nı dün­ya gö­rü­şün­de" id­di­asın­da bu­lun­da. Ger­çek­ten öy­le mi?

Alek­sis Çip­ras, be­nim gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la çok po­pü­list söy­lem­ler­de bu­lun­du. Şim­di Çip­ras di­yor ki: AB'ye olan borç­la­rı­mı öde­me­ye­ce­ğim. İş­te her­ke­sin ma­aşı­na şu ka­dar zam ya­pa­ca­ğım. 

Bir ne­vi ha­yal mi sat­tı?

Çok doğ­ru bir şey söy­lü­yor­su­nuz. Ku­la­ğa hoş ge­len her şey doğ­ru de­mek de­ğil­dir. Şim­di ik­ti­dar­da de­ğil­sin. Bu borç­la­rın na­sıl öde­ne­ce­ği ka­ra­rı­nı sen ver­mi­yor­sun. Se­nin ye­ri­ne baş­ka­la­rı bu mem­le­ke­ti yö­ne­ti­yor. Bir sü­rü şey söy­lü­yor­sun. Bun­lar ilk etap­ta hal­ka çok hoş ge­le­bi­lir. Ama ger­çek­le­şe­bi­lir mi ve­ya ger­çek­leş­ti­re­bi­lir mi?

Ger­çek­leş­ti­re­bi­lir mi?

Söy­lem­le­ri ba­na çok po­pü­list ge­li­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği içi­ne en­teg­re ol­muş bir Yu­na­nis­tan'ın, na­sıl ola­cak da 'Av­ru­pa Bir­li­ği'ne olan borç­la­rı­mın bir kıs­mı­nı öde­mi­yo­rum' di­ye­cek­sin? Bü­tün Av­ru­pa'da kı­ya­met ko­par. 

CHP ‘SO­L’ ÖZEL­Lİ­Ğİ­Nİ Yİ­TİR­Dİ

Pe­ki ger­çek­ten CHP'yle Syri­za ben­zer mi? 

Çok ben­zer ta­ra­fı­mız yok. Bir ke­re Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ge­nel baş­kan ol­ma­sın­dan son­ra CHP sol par­ti ol­ma özel­lik­le­ri­nin hep­si­ni yi­tir­di. Bir de dün­ya­da sol jar­go­nu de­ğiş­ti. 

Ya­ni Yu­na­nis­tan'da­ki tu­tar­lı, Tür­ki­ye'de­ki tu­tar­sız mı?

O an­lam­da de­mi­yo­rum. Yu­na­nis­tan'da­ki de umut ti­ca­re­ti yap­tı gel­di. Bu umut ti­ca­re­tin­den son­ra de­dik­le­ri­nin ya­rı­sı­nı ya­pa­maz­san bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­ra­tır­sın. On­dan son­ra da sol yıl­lar­ca bir da­ha ik­ti­dar ol­maz. 

Ama şim­di Kı­lıç­da­roğ­lu umu­du­nu Syri­za'nın ba­şa­rı­sı­na bağ­la­mış gö­zü­kü­yor? 

Hiç­bir si­ya­si par­ti umu­du­nu bir baş­ka ül­ke­nin si­ya­si par­ti­si­nin ba­şa­rı­sı­na bağ­la­maz. Her ül­ke­nin ken­di öz­gün şart­la­rı var­dır.

ADAM 'MARK­SİS­TİM' Dİ­YOR

Yu­na­nis­tan'da­ki sol ile Tür­ki­ye'de­ki sol bir­bi­rin­den fark­lı mı?

Gö­rü­nü­şe gö­re fark­lı ta­bi­i. Adam çı­kı­yor 'Ben Mark­sis­tim' di­yor. E sen Mark­sis­tim de­mi­yor­sun ki. Ben Mark­sist de­ği­lim me­se­la. Dün­ya­ya sol­dan ba­kı­yo­rum ama Mark­sist de­ği­lim. Bir ke­re si­ya­set­te ola­yın ol­ma­sın­dan 10 da­ki­ka son­ra kal­kıp yo­rum ya­par­sa­nız, yan­lış ya­par­sı­nız.

Kı­lıç­da­roğ­lu ve di­ğer­le­ri bi­raz ace­le­ci mi dav­ran­dı?

Hep­si ace­le­ci dav­ran­dı. Baş­ba­kan da ace­le­ci dav­ran­dı. 'Gel kar­de­şim bu­ra­ya' fa­lan de­di. Ya­ni ne­yi da­vet edi­yor­sun? Da­ha dur ya­hu adam bir ye­ri­ne otur­sun. Ta­bi­i ya bi­ze ben­zi­yor! Han­gi kri­te­re gö­re? 

O za­man Syri­za'nın ba­şa­rı­sı­nın Tür­ki­ye'de­ki sol için de ke­le­bek et­ki­si oluş­tu­ra­ca­ğı id­di­ası­na ka­tıl­mı­yor­su­nuz?

Ak­de­niz ül­ke­le­rin­de, özel­lik­le bi­zim gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de olan olay­lar bir­bi­ri­ni et­ki­ler di­ye dü­şü­nü­lür. Ama her ül­ke­nin şart­la­rı bir­bi­rin­den fark­lı­dır. Ya­ni il­la ora­da bir şey olu­yor di­ye bu­ra­da iyi ola­cak an­la­mı­na gel­mez. Bil­mi­yo­ruz za­ten da­ha ba­şa­rı­lı olup ola­ma­ya­ca­ğı­nı. 6 ay son­ra­sı­nı gör­mek la­zım. 

Ha­yal kı­rık­lı­ğı oluş­tu­rur­sa?

Ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­ra­tır­sa fe­la­ket olur. 

Ola­bi­lir mi?

E ola­bi­lir ta­bi­i. İlk gün­kü baş­lık­la­ra ba­kar­sak de­dik­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek bi­raz zor. Bi­raz er­ken ko­nuş­tu­lar.

VAN'DA KATLİAM OLMADI MI?

Char­li­e Heb­do'nun söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mıy­la il­gi­li ka­ri­ka­tür­le­ri de var? 

Şim­di yıl­lar­ca bu ola­yı kü­çüm­se­dik. Bir­lik olun­ma­dı. İçe­ri­de bir kar­şı­lık­lı ça­tış­ma, kı­yam ol­muş­tur. Ama iki ta­raf­tan da ölen­ler var­dır. Es­ki Er­me­ni baş­ba­ka­nın söy­le­di­ği açık­la­ma var. 'Biz Müs­lü­man­la­rı kat­let­tik' di­ye. Van'da kat­li­am ol­ma­dı mı, Ada­na'da kat­li­am ol­ma­dı mı? Ta­rih­ten düş­man­lık çı­kart­ma­mak la­zım. 

Son yıl­lar­da şu­nu da gör­düm: Ken­di­le­ri­ni Türk ola­rak ta­rif eden­ler hep kö­tü, bi­ri­le­ri hep iyi. Be­ni ra­hat­sız eden bu.

Bir ne­vi aşa­ğı­lık komp­lek­si mi?

Ba­tı­lı­la­ra sem­pa­tik gö­zük­mek için bi­ri­le­ri bir şey söy­lü­yor. Ba­kın Tür­ki­ye'de bir­çok in­san öl­dü­rül­dü. Ha­la da­ha fai­li bu­lu­na­ma­dı. On­lar­la il­gi­li hiç ses yok. Hrant Dink de öl­me­sin ama Hrant'ı an­ma adı al­tın­da kal­kar da eğer bu­nu bir Er­me­ni soy­kı­rı­mıy­la yüz­leş­me ha­li­ne ge­ti­rir­se­niz bu­na is­yan ede­rim. Ay­rı­ca Hrant Dink'in Er­me­ni soy­kı­rı­mı­na ba­kı­şı bun­lar­dan çok fark­lı. 'Bı­ra­kın bun­la­rı ar­tık' di­yen adam.

KANLARINA BASARAK... 

CHP ve HDP'nin Ber­kin El­van'ın ba­ba­sı Sa­mi El­van'a ve Et­hem Sa­rı­sü­lük'ın abi­si Mus­ta­fa Sa­rı­sü­lük'e ve­kil­lik tek­li­fin­de bu­lun­ma­sı­na ne di­yor­su­nuz?

Ga­ze­te­ler­de ben de oku­dum. Bu iki ta­ne ço­cu­ğun ka­nı­nın üs­tü­ne ba­sa­rak si­ya­set yap­mak ba­na ters ge­li­yor. Do­ğal ölüm bi­le acı­dır. Bu mem­le­ket­te be­nim bil­di­ğim ka­da­rıy­la 13 bin ta­ne şe­hit var. On­lar da ana-ba­ba ku­zu­suy­du. Ya­ni bir sü­rü in­san var. Ni­ye on­lar­dan bi­ri­si­nin ana­sı, ba­ba­sı de­ğil? Ben bu ço­cuk­la­rın ana-ba­ba­la­rı si­ya­set yap­ma­sın­lar di­ye söy­le­mi­yo­rum. 

'Ça­lış­ma­la­rın­dan fay­da­lan­mak için ve­kil ya­pıl­mı­yor­lar' yo­ru­mu ya­pı­lı­yor?

Bu in­san­la­rın eği­ti­mi­ni, ih­ti­sas ko­nu­la­rı­nı bil­mi­yo­rum. Eğer bu sa­de­ce ve sa­de­ce iki ta­ne ölü ço­cu­ğun sır­tı­na ba­sa­rak si­ya­set yap­mak­sa be­nim ah­lak an­la­yı­şım­la bağ­daş­mı­yor. 

Bir ne­vi is­tis­mar mı?

Bir ne­vi de­ğil is­tis­mar o. Ya­ni o ço­cu­ğun abi­si var­dır, dok­tor­dur, hu­kuk­çu­dur, mü­hen­dis­tir, sen­di­ka­cı­dır. Ta­bi­i bağ­rı­mı aça­rım. Ama onun­la be­ra­ber şe­hit dü­şen ço­cuk­la­rın ya­kın­la­rı da ana-ba­ba­la­rı da var­sa ku­ca­ğı­mı aça­rım.

İş bu­la­ma­yan şe­hit ya­kın­la­rı, ga­zi­ler var?

İş bu­la­ma­yan­lar var. Da­ha ye­ni ol­du. Ga­zi­le­ri­miz­den bi­ri­nin pro­tez ba­ca­ğı­nı elin­den al­ma­ya kalk­tı­lar. Po­pü­lizm yap­ma­ya­cak­sın. Bu mem­le­ket­te her tür­lü şe­hi­din, ga­zi­nin, ye­ti­min so­ru­nu var­sa ay­rım­sız hep­si için var­dır. Ya­ni be­nim ye­ti­mim, be­nim ga­zim iyi; öbü­rün ye­ti­mi kö­tü. Yok böy­le bir şey! 

BENİM DEĞERLERİMİ AŞAĞILAYAMAZSIN

Tür­ki­ye'de sol kul­var­da si­ya­set ya­pan­la­ra bir tav­si­ye­niz var mı?

Bi­zim an­la­dı­ğı­mız an­lam­da­ki sol, halk­çı­lık an­la­yı­şı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­dir. Tak­lit ede­rek bir ye­re va­ra­maz­sı­nız. Şim­di Av­ru­pa'da es­ki sol jar­go­nu olan 'dü­şün­ce ve ifa­de öz­gür­lü­ğü' la­fı­na sağ­cı­lar sa­hip çık­tı. Be­nim kut­sal de­ğer­le­ri­me sal­dır­mak dü­şün­ce ve ifa­de öz­gür­lü­ğü, be­nim ona tep­ki ver­mem tu ka­ka! Ay­nı iş­te bu Er­me­ni soy­kı­rı­mın­da­ki gi­bi. 

Char­li­e Heb­do ka­ri­ka­tür­le­ri gi­bi?

Şim­di eleş­ti­ri baş­ka bir şey­dir, ter­bi­ye­siz­lik yap­mak baş­ka bir şey­dir. Sen şim­di Hz. Mu­ham­med'i ve­ya din­ce kut­sal sa­yı­lan baş­ka şey­le­ri, be­nim de­ğer­le­ri­mi aşa­ğı­la­ya­maz­sın. 

Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin yap­tı­ğı­nı da yan­lış bu­lu­yor­su­nuz? 

Ga­yet ta­bi­i.Kaynak: Haber 7

...................................................................................... Haber Burada ......................................................................................
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Şahıslara yönelik ağır itham, küfür ve onur kırıcı ifadelerde bulunanlara İp adresleri üzerinden dava açılacaktır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fetö Artık Kumpas Kuramayacak21 Ekim 2016 Cuma 09:38
 • FETÖ'cüler İslam İşbirliği Teşkilatı’nı Yalanlamaya Kalkıştı21 Ekim 2016 Cuma 09:30
 • Kamuya 60 bin taze kan21 Ekim 2016 Cuma 09:26
 • PKK'ya hava operasyonu: 18 Eşkiya Geberdi21 Ekim 2016 Cuma 09:20
 • Büyükkara'dan Flaş Twit! "Gözlerimle Gördüm"20 Ekim 2016 Perşembe 15:56
 • Diyanet Ayasofya'ya İmam Atadı20 Ekim 2016 Perşembe 14:54
 • 3. Ana Jet Üs'tüne 3. dalga operasyonu20 Ekim 2016 Perşembe 14:35
 • Koltukla Peygamber İstismarı20 Ekim 2016 Perşembe 14:28
 • PYD'yi, TSK Çarptı20 Ekim 2016 Perşembe 13:49
 • Hain Planın Kodları Deşifre Oluyor20 Ekim 2016 Perşembe 10:50
 • Tüm Hakları Saklıdır © 31.01.2014 Test Yayın - Haber Burada Net, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici, öğretici ve eğitici yayınlar yaparak takipçilerini bilinçlendirir. . . Haber Burada | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : haberburadanett@gmail.com | Faks : haberburadanett@gmail.com | Haber Scripti: CM Bilişim